kelid1

برنامه کلید:‌ یک روز از زندگی ناصر غانم زاده

برنامه کلید:‌ یک روز از زندگی ناصر غانم زاده با بررسی اکوسیستم “سیلیکون ولی” و گزارشی از رویداد ماراتن برنامه نویسی “هکاتریپ” با اجرای آرش سروری

 

شما را به دیدن این برنامه دعوت می کنیم.